+38 066 218 54 34; +38 098 023 37 71info@lepta.ks.ua
Ма­га­зин Су­ма
1 «Ме­лио­ра­тор»Лю­би­мов­ка 140грн
2 Лю­би­мов­ка ЧП Те­ре­шин 104грн
3 «Лю­би­мов­ка ЧП Мот­рюк 258грн
4 Во­до­ка­нал кас­са -го­род 375грн
5 ЧП Бор­зу­нов 295грн
6 Ва­ри­ант 201грн
7 «Влас­те­лин 372грн
8 «Лю­ви­на № 10 ул. Ме­ли­то­пол. 194 373грн
9 «Шо­ко­лад» -»Юность» 172грн
10 М.Ка­хов­ка ЧП Лу­ка­шен­ко 163грн
11 «Лю­ви­на» по­лик­ли­ни­ка 112грн
12 «По­ля­нич­ка» ХПП 273грн
13 «Книж­ный» 171грн
14 «Свит чаю» «Уни­вер­маг» 230грн
15 «Тро­и­ца»Свет­ло­во 175грн
16 «Уни­кер­сам» Свет­ло­во 160грн
17 «Ма­я­чок» Свет­ло­во 213грн
18 «Лю­ви­на» ул. Пуш­ки­на 470грн
19 «Ма­я­чок» «Ме­га­по­лис» 120грн
20 «Бе­рез­ка» Свет­ло­во 80грн
21 «Сы­тый па­па» 93грн
22 «Уни­вер­маг»1 этаж 46грн
23 «Уни­вер­маг» кан­це­ляр. 320грн
24 ЧП Ко­ха­но­ва молч. Па­вил. ры­нок 353грн
25 «Ма­я­чок» Тав­рий­ск 215грн
26 «Ма­я­чок» Нов. Ка­хов­ка 350грн
27 «Свыт чаю «Н. Ка­хов­ка ры­нок 820грн
28 Маг .«Буд­мар­кет» Н. Ка­хов 107грн
29 «Ка­ховс.кол­ба­сы» Н.Ка­хов­ка 320грн
30 «Шо­ко­лад» Н-Ках» Юность» 102грн
31 «Изо­бел­ла» Нов. Ка­хов­ка 357грн
32 «Соняш­ник» «Свыт чаю» 335грн
33 «Шо­ко­лад»Со­кол. 147грн
34 «Ма­як» Со­кол 227грн
35 «Пер­ли­на»К.Либ­нех­та 244грн
36 «Маг.24» хлеб 688грн
37 «Маг 24»3 кас­са 220грн
38 «Маг.24»ви­но 663грн
39 «Иде­а­ла»хи­мия 130грн
40 Ры­нок ЧП По­но­ма­рен­ко В. 164грн
41 Хер­сон «Укр­газ­банк»ул. Пе­ре­коп­ская 506,16грн
42 «Фаб­ри­ка»» Чу­до-парк» 131грн
43 «Фаб­ри­ка» «Кон­фи­тюр» 190грн
44 Фаб­ри­ка»Сак­во­яж» 190грн
45 «Фаб­ри­ка» «Па­пи­рус» 164рн
46 «Фаб­ри­ка» «Ме­га­спорт» 655грн

 
“В травні місяці зав­дя­ки ва­шим по­жерт­вам благодійної до­по­мо­ги бу­ло здійснено на 13 267 грн. Бу­ли придбані 6 небулайзірів «Юлай­зер» для ка­ховсь­ких багатодітних ро­дин. Для ма­лень­ко­го ка­хов­ча­ни­на Че­ре­па­но­ва Жені (6 років, д-з: пер­вин­ний спад­ко­вий імунодефіцит) придбані важливі для жит­тя коштовні ліки: «Імуновен Мо­но» – 4 шт. на су­му 3800 грн. Це до­за постійного щомісячного прий­о­му за життєвими по­ка­за­ми. Та ще місяць то­му Же­ня от­ри­му­вав цей пре­па­рат за дер­жав­ною про­гра­мою, в якої за­раз йо­му та йо­го бать­кам відмовлено….у зв’яз­ку з дер­жав­ною кри­зою. Та на щас­тя світ не без до­брих лю­дей і ми ра­зом, гур­том мо­же­мо до­по­мог­ти один од­но­му.
На­шу ад­рес­ну до­по­мо­гу на лікування від тяж­ких он­кох­во­роб от­ри­ма­ли Су­хо­ру­ко Оле­на – ма­ти двох ма­лень­ких діток та чу­до­ва ма­лень­ка дівчинка з Хер­со­на Настінька Ми­ку­ла. Їй тільки 4 роч­ки, а во­на вже пе­ре­нес­ла ба­га­то блоків хіміотерапії , операцію по ви­да­лен­ня нир­ки та за­раз бать­ки ду­же бла­га­ють усіх не­бай­ду­жих лю­дей до­по­мог­ти зі збо­ром коштів на пов­то­рен­ня кур­са лікування Настіньки у Німеччині . Усі подробиці про стан цієї дівчини мож­на от­ри­ма­ти на сайті БФ «Леп­та» https://lepta.ks.ua/mi­ku­la-na­sten­ka
Та­кож за ва­шою підтримкою, шановні ка­хов­ча­ни, БФ « Леп­та» провів такі суспільно-важливі за­хо­ди: куль­тур­но-просвітницький фо­рум для молоді «Один раз на все жит­тя», привітання та по­да­рун­ки 95 ве­те­ра­нам на­шо­го міста з Днем Пе­ре­мо­ги, по­да­рун­ки дітям-учас­ни­кам свят­ко­во­го кон­цер­ту до Дня за­хис­ту дітей у МП «Меліоратор».
По­трош­ку від ба­гать­ох – це рятує жит­тя! А жит­тя лю­ди­ни і маленькій, і великій – це най­до­рож­чий скарб і про­жи­ти йо­го тре­ба так, щоб са­мо­му не бу­ло со­ром­но. Щоб спогадів, ко­ли ми знайш­ли в собі си­ли та час розділити з ближніми їх тур­бо­ти та радощі бу­ло більше , чим тих , в яких ми ду­ма­ли ли­ше за се­бе.
Будь­те щасливі та здорові ! За­ли­шай­тесь і далі не­бай­ду­жи­ми!!!