+38 066 218 54 34; +38 098 023 37 71info@lepta.ks.ua

7-ий фестиваль дитячої творчості «Різдвяні зорі».

Главная / Новости / 7-ий фестиваль дитячої творчості «Різдвяні зорі».

image125З бла­го­сло­вен­ня Прео­свя­щен­но­го Філарета, єпископа Но­во­ка­ховсь­ко­го і Ге­ни­чесь­ко­го в  Каховці відбувся вже  7-ий фес­ти­валь дитячої творчості «Різдвяні зорі».

Сам фес­ти­валь стає кульмінацією великої різдвяної акції «Ой, ра­дуй­ся, зем­ле!», яку  кож­но­го ро­ку про­во­дить  Ка­ховсь­кий міський благодійний фонд «Леп­та».

Зав­дя­ки налагодженій співпраці ГО «Пра­во­слав­ний батьківський комітет», БФ «Леп­та», міського та рай­он­но­го відділів освіти, міського відділу куль­ту­ри, міського го­ло­ви, Новкаховської та Генічеської єпархії, головні цілі фес­ти­ва­лю — відродження національної куль­ту­ри, ви­яв­лен­ня та підтримка та­ла­но­ви­тих дітей і роз­ви­ток в них твор­чо­го потенціалу — бу­ли досягнуті. Діти на сцені й глядачі в залі відчули радість і теп­ло­ту в серці, ко­ли всі, від ма­ло­го до ве­ли­ко­го, од­нос­тай­но про­слав­ля­ли На­род­жен­ня Хрис­та.image036

Пре­крас­ний ди­тя­чий різдвяний спек­такль і кон­церт від твор­чих колективів усіх на­вчаль­них закладів міста та рай­о­ну  че­кав на своїх гос­тей і глядачів 15 січня в РБК ім. Фрун­зе. Традиційно фес­ти­валь розпочинається з ро­бо­ти благодійного яр­ма­ро­ку для до­по­мо­ги хво­рим дітям Ка­хов­ки й Ка­хов­скь­ко­го рай­о­ну, в яко­му прий­ня­ли участь  крім місцевих майстрів та май­ст­ринь  дітки-інваліди  ди­тинст­ва: Шабалін Арсеній (гемофілія), та Зінченко Анастасія (ДЦП). Подібні за­хо­ди, крім суттєвої матеріальної підтримки для хво­рих, естетичної на­со­ло­ди, не­суть в собі й ве­ли­чез­ний мо­раль­ний потенціал ви­хо­ван­ня в дітях ми­ло­сер­дя, співчуття і, що ду­же важ­ли­во, активної соціальної позиції.

image008На сце­ну Бу­дин­ку куль­ту­ри ра­ду­ва­ти своїми та­лан­та­ми ви­хо­ди­ли творчі ко­лек­ти­ви всіх загальноосвітніх шкіл і кількох позашкільних закладів Ка­хов­ки, Ка­ховсь­ко­го рай­о­ну (с. Ко­роб­ки, с. Любимівка і с. Ма­ло­ка­хов­ка), зна­ний на­род­ний ан­сам­бль тан­цю «Надія» МПК «Меліоратор»; вітали присутніх найщирішими сло­ва­ми– почесні гості. Сам фес­ти­валь вже традиційно представляє со­бою театралізоване дійство, в яке вміло вплетені дитячі вис­ту­пи.

Крім чу­до­во­го на­строю та відчуття справ­жньо­го свя­та для тих, хто то­го дня завітав до Бу­дин­ку куль­ту­ри, всі учас­ни­ки фес­ти­ва­лю «Різдвяні зорі» от­ри­ма­ли солодкі по­да­рун­ки від організаторів за­хо­ду. По­ди­ви­тись чу­до­вий відеофильм «Різдвяні зорі – 2015»  Ви змо­же­те на сайті БФ «Леп­та» https://lepta.ks.ua/rozhdestvenskie-zori-2015

ФО­ТО­ГА­ЛЕ­РЕЯ