+38 066 218 54 34; +38 098 023 37 71info@lepta.ks.ua

День Матери и День семьи в Каховке

Главная / Новости / День Матери и День семьи в Каховке

image030В чу­до­вий трав­не­вий день відбувся  вже традиційний для Ка­хов­ки дру­гий куль­тур­но-просвітницький фо­рум для молоді «Один раз на все жит­тя!», при­свя­че­ний  Дню матері та Дню сім’ї й організований гро­мадсь­кою організацією «Пра­во­слав­ний батьківський комітет» і благодійним фон­дом «Леп­та».

Фо­рум «Один раз на все жит­тя!» є логічним про­дов­жен­ням систематичної ро­бо­ти з популяризації сімейних цінностей се­ред молоді, кот­ру з 2008р. про­во­дить ГО «Пра­во­слав­ний батьківський комітет», а пізніше цю ініціативу підхопив і БФ «Леп­та». Од­на з 4-х ос­нов­них про­грам яко­го є про­гра­ма «Мы за жизнь!» по зміцненню ро­ди­ни й за­хис­ту жит­тя  не­на­род­же­них дітей. Головні її учас­ни­ки – стар­шок­лас­ни­ки міських та рай­он­них загальноосвітніх шкіл. Во­ни ж і ста­ли найбільш ба­жа­ни­ми та найбільш чи­сель­ни­ми гос­тя­ми за­хо­ду 16 трав­ня.

Пе­ред по­чат­ком го­лов­но­го дійства, у фойє КШМ роз­гор­ну­ли­ся фо­то­вис­тав­ка та при­го­щан­ня со­ло­до­ща­ми від «Леп­ти».

Цьогоріч гос­тин­на гля­даць­ка за­ла бу­ла за­пов­не­ною вщент. Крім привітань організаторів і по­чес­них гос­тей свя­та, чу­до­вих твор­чих номерів від юних артистів, на сце­ну за­про­шу­ва­ли­ся пред­став­ни­ки взірцевих ро­дин: Ал­ту­хо­вих,  багатодітних Бже­зиць­ких (4 діт.), Марильченків (6 діт.), Клименків (9 діт), Бойків (8 діт), Андрєєвих (7 діт.), Вовк (5 діт), пер­шо­го в Ка­ховсь­ко­му районі ди­тя­чо­го бу­дин­ку сімейного ти­пу Єременків з с. Ко­роб­ки (9 діт). Всі во­ни ділилися «ре­цеп­та­ми» сво­го сімейного щас­тя, спо­га­да­ми й от­ри­му­ва­ли пам’ятні да­рун­ки від організаторів і меценатів. Та­кож щирі сло­ва по­дя­ки лу­на­ли на ад­ре­су учнів-авторів найк­ра­щих робіт, які бра­ли участь у конкурсі твор­чих проектів з од­ной­мен­ною на­звою «Один раз на все жит­тя!», та їхніх  педагогів, що змог­ли за­охо­ти­ти старшокласників і організовували чудові тематичні шкільні та класні за­хо­ди з запропонованої те­ма­ти­ки. За підтримку соціальної ро­бо­ти з укріплення й популяризації в суспільстві сімейних цінностей особ­ли­ву по­дя­ку організатори свя­та ви­с­лов­лю­ва­ли на­чаль­ни­кам міського та рай­он­но­го відділів освіти – Ми­хай­лу Гон­ча­ру та Віталію Груш­ку.

Ве­ра Вовк, 10 кл. ЗОШ № 5:

«Хо­те­лось бы по­де­лить­ся сво­и­ми впе­чат­ле­ни­я­ми о празд­ни­ке ко Дню се­ми, на ко­то­ром мне до­ве­лось по­бы­вать и при­нять со сво­ей род­ней учас­тие. Этот празд­ник устро­и­ла бла­го­тво­ри­тель­ная ор­га­ни­за­ция «Леп­та». Я очень ра­да, что в на­шем го­ро­де бес­по­ко­ят­ся о бу­ду­щем мо­ло­дых пар. Ра­нее я не зна­ла, что по ста­тис­ти­ке из ста про­цен­тов мо­ло­до­же­нов – 60 по­да­ют на раз­вод, что очень ме­ня огор­чи­ло. Мои ро­ди­те­ли уже 22 го­да вмес­те и я обя­за­тель­но возь­му при­мер с них. Жи­вя в боль­шой семье( у нас 5 де­тей),  я по­ня­ла, что труд­нос­тей во взрос­лой жиз­ни бы­ва­ет на­мно­го боль­ше, чем при­ят­нос­тей, но что­бы с ни­ми спра­вить­ся, это я знаю точ­но, нуж­но дер­жать­ся вмес­те. Так­же на празд­ни­ке мне до­ве­лось уви­деть не­сколь­ко при­ме­ров счаст­ли­вых мно­го­дет­ных се­мей, с ко­то­рых я и мои ро­вес­ни­ки  мо­гут брать при­мер. Пос­ле ме­роп­ри­я­тия я о мно­гом на­ча­ла за­ду­мы­вать­ся и по­ня­ла: боль­шая семья – это кру­то! Вер­ная прав­да , как дру­зей не бы­ва­ет мно­го, так и  бра­ти­ков и сест­ри­чек то­же не бы­ва­ет мно­го. На­при­мер,  я знаю, что кро­ме ро­ди­те­лей у ме­ня есть  своя ко­ман­да, ко­то­рая всег­да ме­ня под­дер­жит. Я бла­го­дар­на фон­ду « Леп­та» за эту ро­бо­ту. И если да­же не весь зал, а хо­тя бы 5 или 6 че­ло­век за­ду­ма­ет­ся над тем, что они услы­ша­ли, то это уже ре­зуль­тат.
Мне так хо­чет­ся , что­бы на­ше по­ко­ле­ние бы­ло бла­го­ра­зум­ным , что­бы с каж­дым го­дом   в на­шем го­ро­де  рож­да­лось   по­боль­ше креп­ких,  боль­ших и счаст­ли­вых  се­мей,  ко­то­рые ста­нут  ос­но­вой силь­ной  и счаст­ли­вой стра­ны.»

image017 image022image093 image024   image041image066image052image089 image090image047 image026 image058  image069 image080 image088    image095 image130 IMG_5697