+38 066 218 54 34; +38 098 023 37 71info@lepta.ks.ua

«Лепта» збирає друзів та продовжує добрі традиції.

Главная / Программы / Благотворительная выставка-продажа «Покровская ярмарка» / «Лепта» збирає друзів та продовжує добрі традиції.

DSCF4470

По­кровсь­кий яр­ма­рок – 2014

На­ше місто здав­на сла­ви­ло­ся своїми яр­мар­ка­ми. Вес­ня­ний Нікольський та осінній По­кровський яр­мар­ки за товарообігом сво­го ча­су посідали пер­ше місце у Таврійській губернії. Тут мож­на бу­ло ку­пи­ти все: від ек­зо­тич­них на ті ча­си фініків та інжиру й «ви­тон­че­них ре­чей розкоші та останньої мо­ди нарядів» до найсучасніших сільськогосподарських ма­шин фірм Боліндера, Дрей­фу­са, Маккорміка, чиї пред­став­ни­ки з по­чат­ку ХХ ст. постійно пра­цю­ва­ли у Каховці.  Хліб, ліс, во­вна, насіння льо­ну, са­ло, сіль, ри­ба, шкіри, ро­га­та ху­до­ба, вівці, коні, овочі та фрук­ти – ось да­ле­ко не все, що скла­да­ло товарообіг яр­марків по­чат­ку ХХ століття.

Са­ме з ме­тою відродження до­брих традицій – яр­мар­ку­ван­ня та доброчинності – сім років то­му на­зад активісти благодійного фон­ду «Леп­та» організували й  про­ве­ли не прос­то вис­тав­ку-про­даж, а справжній куль­тур­но-ма­со­вий захід, при­свя­че­ний Пре­столь­но­му свя­ту Ка­хов­ки – Покрові Пресвятої Богородиці.
DSCF4517
Ось і цьо­го ро­ку, 11 жов­т­ня на п’ятач­ку пе­ред вхо­дом до стадіону «Аван­гард», за ініціативи БФ “Леп­та” та підтримки відділу куль­ту­ри Каховської міської ра­ди, відбувся 7-й щорічний благодійний По­кровсь­кий яр­ма­рок. Ко­ло­ри­ту й яскравості тут вис­та­ча­ло: під час про­ве­ден­ня торгівлі постійно лу­на­ли запальні мелодії, народні пісні та вис­ту­пи гос­тей і організаторів за­хо­ду. Гості яр­мар­ку ма­ли змо­гу потішатися вис­ту­па­ми нашої талановитої малечі: артистів цент­ру дитячої творчості, справжніх мо­ло­дих богатирів під керівництвом П.Г.Мариніна, солістів за­галь­них шкіл , гімназії та во­лон­терсь­ко­го за­го­ну шко­ли с. Ма­ло­ка­хов­ка, міського па­ла­цу куль­ту­ри, вихованців недільної шко­ли Свя­то-По­кровсь­ко­го со­бо­ру.

До мо­ло­до­го покоління артистів за­люб­ки приєдналися й «Любимівські співаночки» – активісти територіального цент­ру соціальної реабілітації з с. Любимівка. Молоді во­лон­те­ри БФ « Леп­та» На­та­ля ти Марійка, учениці ЗОШ № 1 про­во­ди­ли з дітьми кон­курс малюнків на асфальті, а учениці Ка­ховсь­ко­го професійного ліцею сфе­ри по­слуг влаш­ту­ва­ли справжній май­стер-клас, на яко­му мож­на бу­ло не тільки вчи­ти­ся, а й ста­ти мо­де­ля­ми юних перукарів і манікюрниць пря­мо се­ред вулиці під лагідним осіннім со­неч­ком. «Род­зин­кою» цьогорічної яр­мар­ки став вель­ми смач­ний чай із са­мо­ва­ра з со­ло­до­ща­ми для всіх ба­жа­ю­чих, який гос­тин­но про­по­ну­ва­ли жінки-во­лон­те­ри «Леп­ти».  По­тру­ди­ли­ся на сла­ву й активісти міської православної «молодіжки», які за­кли­ка­ли пе­ре­хо­жих на яр­мар­ку та да­ру­ва­ли їм гар­ний настрій.
DSCF4529В рам­ках популяризації сімейних цінностей на яр­мар­ку роз­гор­ну­ла­ся й чу­до­ва фо­то­вис­тав­ка зраз­ко­вих ро­дин на­шо­го краю; на сце­ну за­про­шу­ва­ла­ся багатодітна ро­ди­на ( 9 дітей) свя­ще­ни­ка Ми­ко­лая Кли­мен­ка з с.Тополівка, дітки з якої от­ри­ма­ли по­да­рун­ки від «Леп­ти» та заспівали щем­ли­ву пісню про ма­му.

Традиційно під час яр­мар­ку про­во­див­ся і благодійний збір коштів на лікування важ­кох­во­рих дітей. Цьогоріч за кілька го­дин бу­ло зібрано 4339 грн. У своєму звіті про ро­бо­ту «Леп­ти» за останній період ди­рек­тор фон­ду С.Бже­зиць­ка доповіла, що за­га­лом за 2013 р на до­по­мо­гу важ­кох­во­рим дітям Ка­хов­щи­ни, а та­кож сусідніх районів бу­ло на­да­но до­по­мо­ги на  126 тис. грн. ,а за І півріччя ро­ку, що триває на­да­но до­по­мо­ги на 67 тис. грн. По­знай­о­ми­ла Світлана Сергіївна гро­ма­ду і з чу­до­вою  дівчинкою – но­во­ка­хов­чан­кою На­сту­сею Зінченко, кот­ра ра­зом із ма­мою тор­гу­ва­ли на ярмарці своїми де­ко­ра­тив­ни­ми ви­ро­ба­ми. Не­зва­жа­ю­чи на те, що дівчинка пересувається ли­ше на інвалідному візку, во­на має чи­ма­ло талантів: крім рукоділля, вже три ро­ки займається му­зи­кою, успішно навчається у загальноосвітній школі і, зви­чай­но, ду­же мріє хо­ди­ти влас­ни­ми ніжками… То­му по­да­рун­ком від «Леп­ти» ста­ла цільова до­по­мо­га на прид­бан­ня для Настусі путівки на 10-ден­ну реабілітацію у клініці оновленої терапії проф. Козявкіна у м. Трус­ка­вець.

Ми­лос­тю Бо­жою яр­ма­рок відбувся в ти­ху со­няч­ну по­го­ду. Як і зав­ж­ди не хотілося роз­хо­ди­ти­ся та по­ки­да­ти цей « п’ята­чок» добра, ми­ло­сер­дя та гар­но­го на­строю. Ми віримо, що під час цьогорічного По­кровсь­ко­го яр­мар­ку сотні лю­дей ста­ли ближ­че один од­но­му, от­ри­ма­ли ба­га­то приємних для се­бе хви­лин, бо бу­ли об’єднанні  ат­мо­сфе­рою  доброзичливості, любові та ро­дин­но­го теп­ла. Та , мо­же че­рез ці по­чут­тя дех­то отримає ба­жан­ня приєднатися к великої родині пра­во­слав­них віруючих.

До зустрічі на По­кровсь­ко­му яр­мар­ку-2015 ро­ку!

ЕЩЕ ФОТО