+38 066 218 54 34; +38 098 023 37 71info@lepta.ks.ua

Масляна

Главная / Новости / Масляна

SONY DSC Останній тиж­день пе­ред Ве­ли­ким пос­том в Україні на­зи­ва­ють Мас­ля­ною. До свят­ку­ван­ня цьо­го тиж­ня і ми вирішили до­да­ти і свій “смач­ний вне­сок”!

У п’ят­ни­цю, 28 лю­то­го (з останнім днем зи­ми всіх!) ро­бо­чий день у школі №3 роз­по­чав­ся з пов­но­го радості та веселощів благодійного яр­мар­ку. Весь цент­раль­ний хол був за­пов­не­ний сто­ла­ми та юни­ми ку­ха­ря­ми, які радісно про­по­ну­ва­ли всім свої «авторські», «найсмачніші», «найоригінальніші» та взагалі най-най-най млинці та інші цікаві ви­ро­би, так як ба­на­но­вий пиріг, новомодні пан­кей­ки, пе­чи­во та ба­га­то іншого. У центрі ж зна­хо­ди­лись чепурні дівчатка у національних со­роч­ках, які про­по­ну­ва­ли усім без­кош­тов­ний чай. За­га­лом ца­рю­ва­ла друж­ня, теп­ла ат­мо­сфе­ра, а од­на з моїх од­нок­лас­ниць поділилась вра­жен­ня­ми: «Сьогодні найк­ра­щий день у моєму житті! Як же тут кру­то!» (без слен­гу нікуди) Я дійсно відчувала се­бе щас­ли­вою, ко­ли по­ба­чи­ла всіх цих знай­о­мих лю­дей зовсім іншими. У школі ми за­зви­чай понурені і постійно на­пру­же­но думаємо про щось. А тут та­ке! Те­пер зга­дую цей день і розумію, що це «свя­то, ща зав­ж­ди з то­бою».
 
За підсумками комісії ця зовсім не­дов­га яр­мар­ка (не більше 2х го­дин) при­нес­ла 1 716 грн у бюд­жет благодійного фон­ду «Леп­та». Та­ки­ми, зда­ва­ло­ся б, не­знач­ни­ми діями ми при­но­си­мо радість у жит­тя різних лю­дей. Хіба це не чу­до­во?
 

Нєвєрова Софія, уче­ни­ця 11 кла­су ЗОШ №3,
учас­ни­ця ініціативної гру­пи Каховської молодіжки

 
БФ “Леп­та” ис­крен­не бла­го­да­рит учи­те­лей во гла­ве с ди­рек­то­ром шко­лы № 3 Ма­ка­ро­вым Алек­сан­дром Ни­ко­ла­е­ви­чем, уче­ни­ков и всех ро­ди­те­лей, про­явив­ших та­кое ак­тив­ное учас­тие в про­ве­де­нии пре­крас­но­го дет­ско­го празд­ни­ка. Ва­ша леп­та очень зна­чи­тель­на и не­об­хо­ди­ма, по­то­му что уже сей­час она бу­дет на­прав­ле­на на опла­ту ле­че­ния в ин­сти­ту­те ра­ка г.Ки­е­ва сем­над­ца­ти­лет­ней де­вуш­ки из с. Лю­би­мов­ка – Яку­ба Ин­ны (ди­аг­ноз: сар­ко­ма мяг­ких тка­ней).
 
Пусть у нас ре­а­ли­зо­вы­ва­ют­ся как мож­но боль­ше но­вых идей, на­прав­лен­ных на спло­че­ние, на добро и вза­и­мо­по­мощь.
 
SONY DSCSONY DSCSONY DSC